Browsing Tag

آب‌خوان‌های

آبخوان‌های یزد در معرض خطر نابودی
برداشت غیرمجاز نفس منابع آبی یزد را برید

خشکسالی قصه تکراری ۲۰ سال اخیر در یزد است و بررسی آبخوان‌ها این وضعیت را حادتر می‌کند زیرا برآوردها نشان می‌دهد که آبخوان‌های یزد ظرف چند دهه آینده از بین می روند. نیره شفیعی‌پور: استان کویری یزد نامش با بی‌آبی و خشکسالی عجین شده و این…