Browsing Tag

تورم فصلی

پیش بینی تورم در 1400
کف افزایش قیمت ها در سال جاری کجاست؟

پیش بینی تورم با استناد بر شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه نشان میدهد بازه پیش بینی تورم در اسفندماه در سناریوهای مختلف از 35.1 درصد تا 48.5 درصد متغیر بوده است. طبق بررسی ها بیشترین پیش بینی در صورتی اتفاق می افتد که قیمت ها از روند…