Browsing Tag

شهرداری

یک اتاق فکر قوی؛ نیاز جدی سازمان ورزش شهرداری تهران

در سازمان های ورزشی به خصوص سازمان ورزش شهرداری تهران، اهدافی همچون افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقاء استانداردها در ورزش شهروندی، ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در…