Browsing Tag

فدراسیون های ورزشی

مدیریت بهره‌برداری مجموعه ها و فضاهای ورزشی یک هنر است

باطن، مهدی اقراریان- یکی از اهداف اولیه ادغام اداره کل تربیت بدنی و شرکت فرهنگی ورزشی شهر و راه اندازی سازمان ورزش شهرداری تهران، مدیریت بهره‌برداری مجموعه های ورزشی است که شهرداری تهران، مسئولیت آنها را برعهده داشت. در ادامه نیز توسعه…