Browsing Tag

فدراسیون

حکم انفصال از خدمت یک رئیس فدراسیون تایید شد
کناره‌گیری اجباری!

یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی که عملکرد موفقی نیز در مدت حضور خود در این فدراسیون داشته است، به دلیل مشکلی که چند سال قبل برایش ایجاد شده باید صندلی ریاست را ترک کند! چند سال پیش و زمانی که یکی از رؤسای فعلی فدراسیون‌ها در…

تدوین آئین‌نامه انتخابات فدراسیون‌ها بدون تعیین «رئیس مجمع»

نقصی که در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و در رابطه با تعیین «رئیس مجمع» فدراسیون‌ها وجود داشت با وجود تدوین جدیدترین آئین‌نامه برای تشکیل مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها به قوت خود باقی است. متر و معیار وزارت ورزش برای تشکیل مجمع…