Browsing Tag

نهاد دامی

دومینوی ۲ ساله بی‌تدبیری در بازار نهاده های دامی

کارشناسان معتقدند دولت به بهانه حمایت از قشر ضعیف با تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی، برای عده‌ای خاص رانت ایجاد کرده و سوءمدیریت مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار نهاده‌ها در دو سال اخیر است. بازار نهاده‌های دامی در حدود ٢ سال اخیر، شرایط بسیار…