Browsing Tag

کینه

با کینه‌ها و کینه‌ورزی‌ها چه باید کرد؟
اگر با خودتان مشکل دارید…

موضوع اصلی این ا‌ست که دنیا مثل یک مسابقه نیست که فقط یک برنده داشته باشد. در این عالم هر‌کسی در زمین مسابقه خودش بازی می‌کند و می‌تواند در این زمین یک برنده باشد. در‌واقع کم‌توجهی یا نا‌امیدی از توانایی‌ها و ا‌ستعدادهای فرد ا‌ست که باعث…