برای مقابله با کرونا صورت گرفت
سرنوشت یک میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه چه شد؟

بانک مرکزی تا تاریخ 5 تیرماه برای مقابله با بیماری کرونا، حدود 866.3 میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به مبلغ 19.9 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود.

 متعاقب موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت به منظور برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری منحوس کرونا و شروع برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و واریز معادل ریالی آن به حساب دستگاههای اجرایی ذیربط و با عنایت به اهداف تعیین شده برای مبلغ برداشت شده، حصول اطمینان از هزینه کرد صحیح و منطبق با اهداف تعیین شده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، نظارت مستمر مالی بر این تصمیمات و پرداختها را ضروری میسازد.

براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی تا تاریخ 5 تیرماه امسال، مبلغ 866.369.515 یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به مبلغ 199.403 میلیارد ریال را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، 196.753 میلیارد ریال (شامل 152.563 میلیارد ریال بابت هزینه های جاری، شامل تأمین دارو و واکسن، تأمین لوازم حفاظت فردی بخشهای بهداشت و درمان، تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پاداش پرسنل درگیر بخش بهداشت و درمان، پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که در نتیجه تأثیرات کرونا، شغل خود را از دست داده اند، خرید ملزومات مصرفی و مواد ضدعفونی کننده و مبلغ 44.190 میلیارد ریال نیز جهت پرداخت هزینه‌های تملک داراییهای سرمایه ای شامل احداث، تکمیل و توسعه بیمارستانها، در وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط)، پرداخت و مبلغ 2.650 میلیارد ریال نیز تا تاریخ تهیه گزارش (اواسط تیرماه)، نزد خزانه داری کل کشور باقیمانده که متعاقباً و بر اساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت خواهد شد.

عمده پرداخت‌های انجام شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها شامل؛ پرداختهای تشویقی پرسنل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی، خرید تجهیزات بیمارستانی، بکارگیری نیروی انسانی، خرید دارو و … میباشد.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود