پیش بینی تورم در 1400
کف افزایش قیمت ها در سال جاری کجاست؟

پیش بینی تورم با استناد بر شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه نشان میدهد بازه پیش بینی تورم در اسفندماه در سناریوهای مختلف از 35.1 درصد تا 48.5 درصد متغیر بوده است. طبق بررسی ها بیشترین پیش بینی در صورتی اتفاق می افتد که قیمت ها از روند تورم ماهانه شهریور تبعیت کنند.
مرکز آمار تورم آخرین ماه تابستانی کشور را در سال 1400 اعلام کرد.  بررسی رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در یک سال گذشته نشان می دهد تورم ماهانه شهریور در میان 10 ماه اخیر بی سابقه بوده و سیری صعودی پیدا کرده است.

اما همواره با اعلام شاخص قیمت مصرف کننده توسط این مرکز می توان روندی از این متغیر را با فرض های مختلف در نظر گرفته و بررسی کرد در پایان سال جاری چه تورمی در انتظار مصرف کنندگان خواهد بود؟

این پیش بینی به طورکلی شمایی از بازه تغییرات تورمی را برمبناهای مختلف ارائه می دهد. این فروض با استناد به محاسبات مختلف راوی 5 سناریوی مختلف تورمی است:

سناریوی اول: رشد سالانه قیمت ها

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه سال جاری با سال گذشته نشان می دهد در یک سال گذشته به طور متوسط در هر ماه رشدی معادل با 3.06 درصد حاصل شده است. در صورتی که تصور کنیم این رشد تا پایان سال جاری نیز ادامه پیدا کند تورم نقطه ای در اسفند 1400 برابر با 41.2 درصد خواهد بود.

در میان حالتها و فروض مختلف می توان گفت رفتار قیمت ها در دوازده ماه گذشته حالتی میانه را برای تورم پایان امسال پیش بینی می کند.

سناریوی دوم: تورم شش ماهه

طبق محاسبات برآورد می شود در نیمه نخست سال جاری تا شهریور ماه تقریبا هرماه 2.3 درصد رشد در قیمت های هر ماه حاصل شده است.

درصورتی که این روند تاپایان سال تعمیم یابد در پایان سال تورم نقطه ای معادل با 35.09 درصد به ثبت خواهد رسید که از فرض سالانه 6.1 واحد درصد کمتر است.

تورم

سناریوی سوم : تورم فصلی 

اگر شاخص قیمت مصرف کننده را به صورت فصلی مورد ارزیابی قرار دهیم محاسبه می شود که در تابستان امسال هر ماه به طور متوسط 3.5 درصد رشد در مقاطع ماهانه به ثبت رسیده است.

بر همین اساس بسط روند افزایش تابستانی قیمت ها تا پایان سال نمایان کننده رشدی 45.2 درصدی در پایان سال خواهد بود.

مقایسه این روند با سالانه و شش ماهه نشان می دهد در تابستان رشدبیشتری را در دو مقطع دیگر تجربه کرده و بر همین اساس احتمال افزایش قیمت درصورت تبعیت از رشد تابستانی در پایان سال بیشتر خواهد بود.

سناریوی چهارم: تورم ماهانه قیمت ها

اما درنهایت آخرین سناریوی تورمی بر اساس رفتار قیمت ها به قاب ماهانه اشاره دارد. با توجه به رکورد دار بودن تورم ماهانه شهریور در 10 ماه گذشته مشاهده می شود تورم 3.9 درصدی این ماه اگر تا اسفند امسال ادامه داشته باشد در پایان سال تورم نقطه ای 48.5 درصد رخ خواهد داد که در مقایسه با سایر سناریو ها بالاترین سطح پیش بینی به شمار می آید.

سناریوی پنجم: رشد یک درصدی

در پایان در صورتی که فارغ از رفتار قیمت ها تصور کنیم هر ماه رشدی برابر با یک درصد در شاخص قیمت مصرف کننده حاصل شود تورم نقطه ای اسفند ماه برابر با 25 درصد خواهد بود.

این در حالی است که تورم هدف برای بانک مرکزی در سطح 22 درصد است. طبق محاسبات اگر هر ماه حداقل 1 درصد (فرضی محال) نیز به قیمت ها افزوده شود بازهم در پایان سال 3.03 درصد از میزان هدفگذاری شده برای تورم فاصله خواهیم داشت.

مقایسه سایر سناریو ها با تورم هدف نیز نشان می دهد فرض ماهانه رشد تورم بیشترین فاصله با نرخ هدف (22 درصد) را داشته که معادل با 26.5 واحد درصد می باشد.

تورم

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود