کاهش رشد تولید صنعتی /جهش عجیب تولید خودرو

رشد ماهانه تولید صنعتی منفی ثبت شد آمارها نشان می دهد رشد نقطه به نقطه صنعت خودرو و قطعات از 118 درصد در فروردین 1400، به 15 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است.

بررسی ترازنامه 250 شرکت صنعتی بورسی نشان می دهدکه رشد نقطه به نقطه تولید صنعتی در کشور در اردیبهشت ماه 6.1 درصد بوده است، این در حالیست که در فروردین ماه همین شاخص نزدیک به 20 درصد برآورد شده است. بیشترین سهم رشد تولید صنعتی در فروردین ماه به بخش خودرو و قطعات تعلق داشته، همچنین در اردیبهشت نیز صنعت منسوجات بیشترین سهم را در رشد این ماه داشته است.

تولید صنعتی شرکت ها بورسی

بیش از ۲۵0 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و  فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. لذا با توجه به بررسی آمار این شرکتها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی ها نشان میدهد که شاخص مستخرج از داده های این شرکت ها هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. لذا این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.

رشد 118 درصدی خودرو و قطعات

از خرداد ماه گذشته بود رشد تولید صنعتی شرکت های بورسی پس از چندین ماه مثبت شد. به غیر از فروردین و اردیبهشت، میانگین رشد تولید صنعتی در سال 99 را می توان در حدود 5 درصد برآورد کرد. در فروردین ماه امسال رشد این شاخص 19.2 درصد به ثبت رسید، این اتفاق در چندین سال گذشته بی سابقه است. با توجه به این که این شاخص بر اساس رشد نقطه به نقطه است، رشد بی سابقه تولید صنعتی در فروردین امسال به علت کاهش شدید تولید صنعتی در فروردین 99 بوده است.

میزان تولید بخش خودرو و قطعات در فروردین سال 1400 نسبت به فروردین سال گذشته، 118.5 درصد رشد داشته است. از همین رو میتوان رشد بالای تولید صنعتی در این بازه یکساله را متأثر از افزایش تولید خودرو و قطعات دانست.

تولید صنعتی

کاهش 13 درصدی رشد تولید در اردیبهشت

رشد نقطه به نقطه تولید صنعتی در اردیبهشت ماه از بالغ بر 19 درصد در فروردین بالغ بر 6 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از تولید صنعتی در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال گذشته 6.1 درصد افزایش داشته است. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که رشد ماهانه این شاخص در اردیبهشت ماه منفی منفی 2.2 درصد برآورد شده است. به طور کلی در چندین ماه گذشته شاهد رشد ماهانه ثابتی در رشد تولید صنعتی نبوده ایم. به عبارت دیگر در برخی از ماه ها رشد منفی و در برخی دیگر نیز مثبت بوده است، بنابر این نمی توان روند مشخصی را برای رشد تولید صنعتی ماهانه ترسیم کرد.

رشد عجیب صنایع منسوجات در اردیبهشت 1400

رشد نقطه به نقطه تولید صنعت منسوجات در اردیبهشت امسال 62.3 درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که رشد ماهانه این صنعت در اردیبهشت ماه 297 درصد برآورد شده است. از این رخداد می توان متوجه شد که رشد صنعتی منسوجات در فروردین ماه 1400 بسیار منفی بوده است، به بیان دیگر در اولین ماه از سال جاری رشد تولید منسوجات بالغ بر منفی 80 درصد بوده است، که باعث شده است تا افزایش تولید در بحش مذکور در این ماه نزدیک به 300 درصد باشد.

فراورده های نفتی و خودرو در اردیبهشت

رشد نقطه به نقطه بخش خودرو و قطعات در اردیبهشت امسال 15.4 درصد به ثبت رسیده است. رشد ماهانه بخش خودرو نیز منفی 24.3 درصد برآورد شده است. همانگونه گفته شد رشد صنعت خودور و قطعات در فروردین ماه بسیار بالا بوده است، و به همین دلیل است که تولید اردیبهشت به نسبت تولید فروردین ماه پایین تر بوده است.

رشد نقطi به نقطه بخش فراورده های نفتی در دومین ماه سال جاری،15.4 درصد به ثبت رسیده است. اتفاقی که در مورد منسوجات رخ داده است درباره بخش فراورده های نفتی هم تکرار شده است. بدین شکل که علی رغم رشد نقطه به 15 درصدی، رشد ماهانه این بخش در اردیبهشت بالغ بر 76 درصد بوده است. این امر ناشی از کاهش شدید تولید فرآورده های نفتی در فروردین 1400 بوده که باعث پرش تولید در ماه بعدی اش شده است.

تولید صنعتی

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود