رشد ویژه ۱۲ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

نتایج رتبه‌بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان سال ۲۰۲۱ منتشر شد و ۱۲ دانشگاه ایرانی در میان بیش از ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. رشته های مهندسی نیز در این میان با بهترین رتبه ها درخشیدند.

 دانشگاه ملی تایوان از سال ۲۰۰۷ دانشگاه‌های جهان را بر اساس کمیت و کیفیت عملکرد آنها در مقالات علمی مورد رتبه بندی قرار می‌دهد و هر ساله ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی می‌کند.

این نظام علاوه بر رتبه بندی کلی، حدود ۸۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه بندی می‌کند. هدف این نظام رتبه بندی، ارزیابی عملکرد علمی موسسه‌ها به ویژه عملکرد پژوهشی آنها بر پایه شاخص‌های عینی و بدون سو گیری است.

ارزیابی در این نظام، در ۸ شاخص و سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش انجام می‌شود. اطلاعات شاخص‌های این نظام از نمایه نامه‌های استنادی «وب آو ساینس»، «شاخص اچ» و «کلاریویت آنالیتیکس» استخراج می‌شود.

بر اساس وزن هر یک از شاخص‌ها، بهره‌وری پژوهش (با وزن ۲۵ درصد) شامل تعداد مقالات ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد) و تعداد مقالات سال پیش (با وزن ۱۵ درصد)، تأثیر پژوهشی (با وزن ۳۵ درصد) شامل تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد)، تعداد استنادها در دو سال پیش (با وزن ۱۰ درصد) و میانگین تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد) است.

شاخص تعالی پژوهش نیز (با وزن ۴۰ درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)، تعداد مقالات پر استناد در ۱۰ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد) و تعداد مقالات در مجلات با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش (با وزن ۱۵ درصد) از ملاک‌های ارزیابی هستند.

معیار ورود به ارزیابی ۹۰۰ مؤسسه برتر از فهرست ۴ هزار مؤسسه در پایگاه «شاخص های ضروری علم» (Essential Science Indicators) در نظر گرفته شده است.

زمینه‌های ارزیابی شامل کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است.

موضوعات ارزیابی شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

از تعداد ۸۱۶ دانشگاهی که در این رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند تعداد ۱۲ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی سال ۲۰۲۱ دانشگاه ملی تایوان در زمینه‌های ۶ گانه ارزیابی

دانشگاه رتبه ۲۰۲۱ رتبه زمینه‌ای
کشاورزی مهندسی علوم زیستی پزشکی علوم طبیعی علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ۳۳۸ ۱۲۳ ۷۰ ۴۰۱-۴۵۰ ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۶۸ ۲۱۸ ۱۶۴ ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۵۵۱-۶۰۰ ۱۵۶
دانشگاه تربیت مدرس ۵۵۱-۶۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۰۱-۶۵۰ ۱۳۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۱-۶۵۰ ۲۷۱ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه صنعت نوشیروانی بابل ۷۰۱-۷۵۰ ۲۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۷۰۱-۷۵۰ ۲۹۷
دانشگاه تبریز ۷۰۱-۷۵۰ ۲۳۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۵۱-۸۰۰ ۱۷۸
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۵۱-۸۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۴۵۱-۵۰۰

موضوعات ۲۵ گانه ارزیابی این نظام رتبه بندی شامل علوم کشاورزی، زیست شناسی و بیوشیمی، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی عمران، پزشکی بالینی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، علم مواد، مهندسی مکانیک، میکروبیولوژی، داروشناسی و سم شناسی، ریاضیات، علوم اجتماعی، ایمونولوژی، علوم گیاهی و جانوری، فیزیک، علوم جغرافیایی، محیط زیست و اکولوژی، اقتصاد و تجارت، علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک، علوم اعصاب و علوم رفتاری، روانپزشکی و روانشناسی و علوم فضایی است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در بخش موضوعی رتبه بندی سال ۲۰۲۱ دانشگاه ملی تایوان

موضوع دانشگاه‌ رتبه
علوم کشاورزی دانشگاه تهران ۷۱
دانشگاه تربیت مدرس ۱۸۱
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۲۹
شیمی دانشگاه تهران ۱۸۱
دانشگاه تربیت مدرس ۲۶۷
دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعت نوشیروانی بابل ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰
مهندسی شیمی دانشگاه تهران ۴۵
دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۵۶
دانشگاه صنعتی شریف ۱۶۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۶۶
دانشگاه تبریز ۱۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۵۹
مهندسی عمران دانشگاه تهران ۴۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۰
دانشگاه تبریز ۸۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۱۱۵
دانشگاه تربیت مدرس ۱۲۹
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۷۶
پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۴۵۰
علوم کامپیوتر دانشگاه تهران ۹۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۱۴
دانشگاه صنعتی شریف ۲۱۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۱۷
مهندسی الکترونیک دانشگاه تهران ۱۱۶
دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۱۳
دانشگاه تبریز ۲۴۲
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۸۷
دانشگاه تربیت مدرس ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰
علوم جغرافیایی دانشگاه تهران ۱۸۹
ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۷۲
علم مواد دانشگاه تهران ۱۴۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۷۴
دانشگاه صنعتی شریف ۲۱۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۹۱
دانشگاه تربیت مدرس ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۴۵۰
ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۴
دانشگاه تهران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران ۲۴
دانشگاه صنعت نوشیروانی بابل ۳۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۲
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۹
دانشگاه صنعتی شریف ۶۳
دانشگاه تبریز ۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۳
دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۴
میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۵
دانشگاه تهران ۲۹۳
داروشناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۵
فیزیک دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
علوم گیاهی و جانوری دانشگاه تهران ۱۹۰
علوم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۳۵۰
علوم و مهندسی انرژی دانشگاه تهران ۴۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۵۵
دانشگاه صنعتی شریف ۱۶۳
دانشگاه تبریز ۱۶۴
دانشگاه تربیت مدرس ۱۶۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۸۳
محیط زیست و اکولوژی دانشگاه تهران ۱۴۳

بهترین رتبه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران در موضوع داروسازی با رتبه ۱۷ و پس از آن دانشگاه تهران با رتبه ۲۴ در موضوع مهندسی مکانیک است.

۱۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی دانشگاه ملی تایوان سال ۲۰۲۱ به ترتیب شامل دانشگاه‌های هاروارد از آمریکا، استانفورد از آمریکا، تورنتو از کانادا، آکسفورد از انگلستان، جان هاپکینز از آمریکا، کالج لندن از انگلستان، واشنگتن سیاتل از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست MIT از آمریکا، میشیگان از آمریکا و کمبریج از انگلستان است.

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود