ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر کرد:
شیوه‌نامه‌ی تشکیل تشکل های مردمی مطالبه گر

ستاد امر به معروف و نهی از منکر شیوه‌نامه‌ی تشکیل تشکل های مردمی مطالبه گر امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:

شیوه‌نامه‌ی تشکیل تشکل های مردمی مطالبه گر امر به معروف و نهی از منکر
مقدمه

در اجرای بند پنجم و نهم مادّۀ 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و به منظور فراهم آوردن زمینۀ مشارکت گسترده و استفاده از ظرفیّت‌های علمی و اجرایی نهادهای مردمی، تشکل های مطالبه‌گری با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر به شرح ذیل تشکیل می‌شود.

مادّه ۱ – اصطلاحات

قانون: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی

دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصلاحات بعدی آن

اعضای ستاد: اعضای مصرّح در مادّۀ 19 قانون

تشکل های مردمی مطالبه گر: تشکل های مردمی امر به معروف و نهی از منکر موضوع این شیوه نامه

ستاد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع مادّۀ 5 قانون مدیریّت خدمات کشور

شورا: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر

مادّه ۲ – نحوه تشکیل

متقاضیان پس از ثبت‌نام در سایت میدان مطالبه‌گری به آدرسmotalebh.ir و با تأیید دبیر ستاد هر استان تشکیل و مجوّز گروه با امضای دبیر ستاد کشور صادر، استان، شهرستان صادر می‌گردد.

مجوز گروه های ملی مطالبه گری با تایید و امضای دبیر ستاد کشور صادر می گردد.

مادّه ۳ – اهداف

هدف از تشکیل تشکل های مردمی مطالبه گر موارد زیر است[1]:

الف) گسترش و تسهیل زمینۀ مشارکت آحاد مردم در موضوع و عرصه های امر به معروف و نهی از منکر در عرصه های مختلف امر به معروف و نهی از منکر.

ب) کمک به ایجاد گروه‌های داوطلب مردمی در قالب تشکّل‌های امر به معروف و نهی از منکر عمومی و تخصّصی و حمایت هدفمند از تشکل ها

ج : شبکه سازی گروه های مردمی مطالبه گر و جوانان انقلابی با رویکرد تحوّل‌آفرینی در راستای بیانیه گام دوّم انقلاب که در حال طرّاحی و اجرای عملیّات مطالبه‌گری تخصّصی باشند.

د : میدان‌سازی برای نقش‌آفرینی مردم و نهادسازی مردمی برای تحوّل در حکمرانی از طریق امر به معروف و نهی از منکر تخصّصی.

ه : به میدان آوردن مردم و نهادهای مردمی و به مشارکت گرفتن ظرفیّت‌های مردم با رویکرد حلّ مسائل تحوّل‌آفرین از طریق تشکیل هسته‌های میانی حاکمیّت و مردم.

و : تقویت نقش آفرینی مردم و بهره مندی از ظرفیّت ایشان در راستای تصمیم‌سازی و افزایش اثرگذاری مردمی بر نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور.

ز: توجیه، آموزش و حمایت مادی و معنوی نظام مند از احیاگران

ساختار:

مادّه ۴- تعداد اعضای تشکل های مردمی پنج الی نه نفر میباشند که یک نفر بعنوان مسئول گروه معرفی میشود.

تبصره۱ : مسئول تشکل پس از ورود به سایت اقدام به ثبت اطلاعات اعضا مینماید.

تبصره۲ : هر گروه میبایست برای تشکل خود نامی متناسب با عرصه فعالیت خود انتخاب نماید.

تبصره3: هر گروه باید متناسب با حوزه خاص فعالیت خود برنامه و طرح مشخص، دارای زمان بندی، دارای محدوده جغرافیایی مشخص و با قابلیت اجرا و ارزیابی داشته باشد

تبصره 4: استان و شهرستان مربوطه پس از تایید برنامه و طرح ارائه شده توسط تشکل ها جهت طی مراحل قانونی و صدور مجوز به ستاد مرکز اقدام مینماید

تبصره5 : عدم عضویّت در گروه‌های احیاگران مانع امر به معروف و نهی از منکر هیچ‌کس نبوده و هرکس مانع امر به معروف و نهی از منکر حاکمان شود مطابق قانون به مراجع قضایی معرّفی خواهد شد.

مادّه ۵- حوزه فعالیت: تشکل های مردمی می توانند در یک یا چند عرصه از عرصه‌های تخصّصی فعّالیّت نمایند.

تبصره: تشکل‌های مردمی بعد از دریافت مجوز برای فعالیت در عرصه های دیگر نیاز به مجوز و معرفی مسئول جدید دارند و یک نفر نمی‌تواند همزمان دو یا بیشتر مجوز فعالیت داشته باشد

فرهنگی، اجتماعی، مذهبی
اقتصادی
بهداشت و درمان
محیط‌ زیست
فضای مجازی و رسانه
علم و فنّاوری و نوآوری
سیاست داخلی و خارجی
تبصره: امکان اضافه شدن زیرشاخه عرصه ها وجود دارد.

مادّه ۶-صدور مجوز تشکل های مردمی بعد از تایید استان، شهرستان و ارجاع به مرکز توسط ستاد انجام میگردد.

تبصره 1: اعضای تشکل می‌بایست نسبت به ثبت‌نام در سامانۀ امین به آدرس aminportal.ir جهت گذراندن دوره های آموزشی تخصصی و دریافت گواهی نامه اقدام نمایند.

تبصره 2: اعضای تشکل موظّف به شرکت در دوره‌های آموزشی و توانمندسازی اعلام شده از سوی ستاد می‌باشند. بدیهی است تمدید مجوّز فعّالیّت منوط به گذراندن این دوره‌ها می‌باشد.

مادّه ۷- تشکل های مردمی شهرستان ذیل ستاد امر به معروف شهرستان و استان بوده و کلّیّۀ گروه‌ها ذیل ساختار تشکل های مردمی مرکز فعّالیّت خواهند کرد.

وظایف:

مادّه ۸- تشکل های مردمی در محیط فعّالیّت و در تعامل با ستاد، می‌بایست نسبت به شناسایی مسائل (فرصتها و تهدیدها) و ظرفیّت‌های آن منطقه اقدام کرده و پس از شناسایی آن، به حلّ مسائل از طریق مطالبه‌گری بپردازند.

تبصره:تشکل های مردمی در صورت فعال بودن و اثر گذاری اجتماعی جهت ثبت سمن به وزارت کشور معرفی میگردند

تبصره: تشکل های مردمی می‌توانند با شناسایی الگوهای موفّق در عرصۀ تخصّصی خود و معرّفی آن و شناسایی بسترهای منکر و ارائۀ راهکارهای عملی برای ترویج معارف دینی، امر به معروف مسئولین، و مطالبه گری و مقابله با هرگونه مظاهر ظلم و فساد اقدام نمایند.

تبصره: تشکل های مردمی در صورت انجام وظایف بر اساس برنامه تایید شده از طرف ستاد مورد حمایت حقوقی قرار میگیرند.

نظارت:

مادّه ۹- ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر ساله از فعالترین و مؤثّرترین تشکل های مردمی تقدیر و نشان احیاگری به ایشان اعطا خواهد نمود.

مادّه ۱۰- ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظّف است گزارش‌های گروه‌های تخصّصی را بررسی و نظرات کارشناسی را جهت اصلاح از طریق نماینده خود به نهاد مربوطه اعلام و در صورت عدم اصلاح موضوع، درصورت ضرورت موضوع را از مجاری حقوقی و قضایی پیگیری کرده و نتایج حاصل را به اطّلاع عموم برساند.

مادّه ۱۱- ستاد امر به معروف درخواست‌های تجمّع و راه‌پیمایی را که با بیش از ۵۰ امضا توسّط گروه‌ها ارائه خواهد شد، پس از بررسی‌های لازم از وزارت کشور تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. تأمین امنیّت مراسمات مطابق قانون با نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

مادّه ۱۲– ستاد در صورت فعال و اثر گذار بودن تشکل ها در حمایت های خود را از قبیل (مادّی، معنوی، راهبردی، ارتباطی، نیروی انسانی رسانه‌ای کردن عناصر و فعّالیّت گروه‌ها، کمک به ارتباط با نهادهای حاکمیّتی و حمایت حقوقی و قضایی) به تشکل ها ارائه خواهد داد.

تبصره: لازم است تشکل های مردمی مطالبه گر گزارشات و مستندات خود را به صورت دقیق جهت دریافت حمایت ها به ستاد ارائه دهند

مادّه ۱۳- محدودۀ فعّالیّت گروه‌های ملّی، سراسر کشور و گروه‌های استانی و شهرستانی در گستره جغرافیایی آن میباشد.

مادّه ۱۴- به گروه‌های مردمی متقاضی با دامنۀ فعّالیّت در بیش از پنج استان و یا گروه های متشکل از چهره‌های شاخص کشوری (به تشخیص ستاد مرکز) مجوّز تشکل های ملّی اعطا می‌گردد.

مادّه ۱۵- با تأیید دبیر ستاد کشور به مجموعه های متشکّل از چند گروه که دارای شبکۀ مردمی همسو با اهداف باشند مجوّز قرارگاه صادر میگردد.

مادّه ۱۶- گروه‌های جهادی پس از دریافت مجوّز فعّالیّت و هماهنگی با ستاد می‌توانند نسبت به طرّاحی سربرگ و مُهر جهت نامه‌نگاری و مکاتبات اداری اقدام نمایند. بدیهی است این مجوّز مربوط به فعّالیّت در حوزۀ تخصّصی بوده و تخلّف و سوء استفاده از موضوع موجب محرومیت از حمایت قانونی، حقوقی و پیگیری قضایی ستاد خواهد بود.

مادّه ۱۷- ارتکاب جرم از قبیل توهین، افترا و نشر اکاذیب و هرگونه ضرب و جرح مگر در مقام دفاع مشروع با رعایت مقرّرات قانونی مشمول حمایت‌های ستاد نخواهد بود.

تبصره: در صورتی که آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب جرمی نشده ولی به دلیل فقدان سند و دلیل نتواند در دادگاه از خود دفاع کند پس از بررسی و تایید معاونت مطالبه‌گری، علاوه بر معرّفی وکیل و مشاور حقوقی در مراحل دادرسی، ستاد خود را موظّف به کلّیّۀ حمایت‌های قانونی، قضایی و حقوقی از این افراد میداند.

مادّه ۱۸- ستادهای استانی امر به معروف ناظر بر فعّالیّت‌های تشکل ها خواهند بود و گزارش عملکرد آنها را به صورت فصلی به ستاد مرکز ارائه خواهد داد و همچنین تشکل های مردمی لازم است گزارشات دقیق از فعالیت های خود را به صورت فصلی و سالی به ستاد استان ارائه نمایند

 

مادّه ۱۹- ستاد کشور در موارد احراز عدم صلاحیت تشکل ها یا انحراف و سوء استفاده از مجوز علاوه بر پیگرد قانونی اقدام به ابطال مجوز فعالیت مینماید.

مادّه ۲۰- در صورت وجود مغایرت اطلاعات اعضای تشکل، مجوز صادر نشده و در صورت صدور مجوز لغو میگردد.

[1] هدایت، تمرکز، پیگیری، فعّالیّت پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم‌تر از همه جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه‌ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه‌ی راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده‌ی چه کسی است؟ این به عهده‌ی جریانهای «حلقه‌های میانی» است. این، نه به عهده‌ی رهبری است، نه به عهده‌ی دولت است، نه به عهده‌ی دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه] به عهده‌ی مجموعه‌هایی از خود ملّت است. (بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار دانشجویان ۱/۳/۱۳۹۸)

[2] مادّه 8- مردم از حقّ دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیّت و قوای سه‌گانه اعمّ از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسّسات، شرکت‌های دولتی، مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلّح و کلّیّۀ دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقرّرات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. ( قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب 19/3/1394)

[3] تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمّع و راه‌پیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوّز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. (مادّه 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوّب 19/3/1394)

[4] مادّه 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

گفتی ست جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی این ستاد به آدرس motalebh.ir مراجعه نمایید.

منبع:خبرگزاری بسیج

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود