نرخ سود انتظاری در مرز 25 درصد+نمودار

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 13.8 هزار میلیارد تومان رسید که عمدتا به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد.

حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 6 درصد کاهش به 433 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 33 نماد اخزا و 3 نماد اراد انجام شد.

معاملات عمده اوراق در بازار بدهی دولتی به 13.8 هزار میلیارد تومان رسید که عمدتا به عملیات اعتباردهی بانک مرکزی ارتباط دارد. میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته گذشته با سه دهم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به 19.86 درصد رسید.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده در سررسیدهای کوتاه مدت باثبات بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال به 23.07 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با شش دهم درصد افزایش به 24.00 درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با سه دهم درصد کاهش به 24.37 درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با 1.3 درصد افزایش به 24.96 درصد رسید.

87

 

ممکن است شما هم بپسندید
پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود